VALGFAG | TEMAFØRLØB | Udbydes crosslære som et temaforløb, vil forløbet eller dagen bestå af nedslag fra valgfagsveskrivelsen herunder som aftales mellem underviser og skolen. Vi kan tilbyde et fantastisk værksted med crossmaskiner og en bane der hører til eliten inden for sporten. Eleverne vil få gennemgået hvordan en crossmaskine virker og målet er, at de selv kan vedligeholde og køre en crossmaskine. Undervisningen foregår på Crossbanen i Hvorup.

Valgfagsbeskrivelse

Der vil være en høj grad af værkstedslære. Forløbet er inddelt med følgende fokuspunkter:

 • Cross
 • Håndværktøj og redskaber
 • Arbejdsformer
 • Maskiner
 • Sikkerhed
 • Materialesikkerhed

Cross

Eleven skal lære at betjene en crossmaskine.

Se målene

Færdighedsmål

 • Eleven kan betjene en crossmaskine (Starte den, kører frem og tilbage på en afmærket bane)
 • Eleven kan betjene en crossmaskine på banen.

Vidensmål

 • Eleven har viden om hvordan en crossmaskine fungerer.

Håndværktøj og redskaber

Først skal eleverne opnå et vidensniveau og kropslige erfaringer, som medfører, at de kan anvende de håndværktøjer og redskaber, som på valgfagsniveau er tilladte og formålstjenstlige. Eleverne skal arbejde med en større vifte af håndværktøjer og redskaber. Ligeledes skal der arbejdes med værktøjer og redskaber på en mere specialiseret måde.

Senere skal eleverne arbejde med forløb, som træner og videreudvikler deres færdigheder med værkstedets tilgængelige håndværktøjer og redskaber for derigennem at kunne beherske disse.

Se målene

Færdighedsmål

 • Eleven kan anvende håndværktøjer og redskaber på en specialiseret måde.
 • Eleven kan beherske håndværktøjer og redskaber efter hensigt
 • Eleven kan anvende specialiserede teknikker
 • Eleven kan beherske specialiserede teknikker efter hensigt

Vidensmål

 • Eleven har viden om håndværktøjer og redskaber
 • Eleven har viden om håndværktøjers og redskabers anvendelsesmuligheder Teknikker
 • Eleven har viden om specialiserede teknikker
 • Eleven har viden om specialiserede teknikkers anvendelsesmuligheder

Gennem arbejdet opnår eleverne et vidensniveau og kropslige erfaringer, som medfører, at eleverne kan anvende de teknikker, som er formålstjenstlige til opgaven. Der skal arbejdes med opgaver, hvor hensigten er styrende for de anvendte teknikker.

Arbejdsformer

Først skal eleverne i arbejdet med håndværk instrueres i, hvordan arbejdsprocesser kan tilrettelægges, og de skal desuden opøves i selvstændigt at disponere håndværksprocesser. Eleverne skal blive i stand til at vurdere rækkefølgen i arbejdsprocesserne samt kunne erkende en evt. nødvendighed i at vende tilbage til tidligere trin i processen ud fra hensynet til designidéen.Senere skal der gennem komplicerede arbejdsopgaver arbejdes med, at eleverne får viden om komplekse og sammensatte håndværksmæssige arbejdsopgaver og efterfølgende selvstændigt kan disponere disse arbejdsprocesser. Eleverne skal blive i stand til at opdele arbejdsprocessen i delelementer, som eleverne kronologisk eller i anden rækkefølge kan definere, forklare og udføre i praksis. Eleverne skal kunne udføre arbejdet individuelt, såvel som i samarbejde med andre.FærdighedsmålEleven kan selvstændigt disponere håndværksprocesser (vejledende mål)Eleven kan selvstændigt disponere arbejde med komplicerede håndværksprocesserVidensmålEleven har viden om håndværksmæssige arbejdsprocesserEleven har viden om komplekse håndværksmæssige arbejdsprocesser

Se målene

Færdighedsmål

 • Eleven kan selvstændigt disponere håndværksprocesser (vejledende mål)
 • Eleven kan selvstændigt disponere arbejde med komplicerede håndværksprocesser

Vidensmål

 • Eleven har viden om håndværksmæssige arbejdsprocesser
 • Eleven har viden om komplekse håndværksmæssige arbejdsprocesser

Maskiner

Først skal eleverne under vejledning og senere selvstændigt anvende flere maskiner. Ud fra alder, modenhed og motorisk udvikling kan eleverne først under vejledning og senere på selvstændig basis anvende flere maskiner ud fra hensigt. Senere skal eleverne i arbejdsprocesserne selvstændigt kunne udvælge, begrunde og anvende de tilladte maskiner ud fra en hensigt. Underviseren vil stadig være den ansvarlige og skal om nødvendigt guide eleverne i arbejdet med maskinerne.

Se målene

Færdihedsmål

 • Eleven kan under vejledning anvende tilladte maskiner efter hensigt.
 • Eleven kan selvstændigt anvende tilladte maskiner efter hensigt.

Vidensmål

 • Eleven har viden om tilladte maskiners anvendelse.
 • Eleven har viden om tilladte maskiners anvendelse efter hensigt.

Sikkerhed

Først skal eleverne opnå et vidensniveau og kropslige erfaringer, som medfører at eleverne er i stand til at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med maskiner, redskaber, materialer og værktøjer. Eleverne skal modtage instruktion i værnemidler, samt kende til de i værkstederne forekommende førstehjælpsmidler. Senere skal eleverne i forbindelse med arbejdsopgaver forsvarligt kunne gøre rede for og beherske værkstedets værktøjer, redskaber og maskiner. Eleverne arbejder endvidere med, hvordan forsvarlig bortskaffelse af affald håndteres.

Se målene

Færdighedsmål

 • Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Vidensmål

 • Eleven har viden om sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter ved brug af værktøjer, redskaber og maskiner

Materialesikkerhed

Først skal eleverne lære at håndtere forskellige materialer forsvarligt ved fx at anvende forskellige fastspændingsmetoder, sikkerhedsudstyr til maskiner og udsugning. Desuden skal eleverne anvende personlig beskyttelse som fx handsker, forklæde, sikkerhedsbriller, hårnet og høreværn.
Senere skal eleverne på eget initiativ anvende både det lovpligtige sikkerhedsudstyr og de personlige beskyttelsesforanstaltninger, der er til rådighed. Eleverne skal, på baggrund af den viden de har om sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter, håndtere materialerne forsvarligt i forhold til sig selv, de øvrige elever, lærer og lokale.

Se målene

Færdighedsmål

 • Eleven kan håndtere materialer sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter instruktion
 • Eleven kan selvstændigt håndtere materialer sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Vidensmål

 • Eleven har viden om enkle sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter ved materialehåndtering
 • Eleven har viden om sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter ved materialehåndtering

Kompetencemål

 • Forstå hvordan et værksted fungerer og hvilken krav det styiller til den enkelte person.
 • Eleven udvikler relationskompetencer i forhold til gruppen/holdet/klassen.
 • Skabe social læring gennem et fælles tredje.
 • Eleven lære at betjene en crossmaskine hensigtsmæssigt.

Kontakt

Anders Møller Nielsen
andn-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 14