Undervisning i problemløsning med skak som indgangsvinkel

Skoleskakundervisning er en sjov og engagerende aktivitet, som understøtter læring og trivsel og giver meningsfuld variation i skoledagen. Den dygtigt tilrettelagte undervisning understøtter udviklingen af centrale læringsforudsætninger som f.eks. koncentration, arbejdshukommelse og evne til mønstergenkendelse. Disse kvaliteter er dog i denne sammenhæng kun gode bieffekter. I dette fag vil vi således bruge kræfter på at forsøge at udnytte, at metoden og de grundlæggende strategier til at løse problemerne på brættet har store lighedstegn med den måde hvorpå, man arbejder for at kunne løse mange problemer i matematikundervisningen.

Vi fokuserer på den transferværdi, der kan være fra skakundervisningen til udviklingen to af de matematiske kompetencer, som undervisningen i matematik efterfølger, nemlig problembehandlingskompetence samt ræsonnement og tankegang. Undervejs er det målet, at eleverne bevidstgøres om en systematisk metode til problemløsning, samt nogle eksplicitte strategier, herunder især brugen af logik, at tage ét skridt ad gangen, samt at udtømme muligheder.

Undervisningen bygges op, så eleverne løbende får redskaber til at beherske mere og mere komplekse problemstillinger i deres skakspil. Undervejs taler vi om, hvordan metoden og strategierne kan anvendes til at udnytte den stadigt større skakviden og udvider undervejs indholdet i undervisningen til også at omfatte løsningen af logiske og matematiske problemer. Og så skal vi have det sjovt og meget gerne bringe vores viden i spil til glæde for resten af skolen ved at medvirke til planlægningen og gennemførslen af større skakarrangementer på skolen eller fungere som gæsteundervisere på lavere klassetrin.

Mere information om hvorfor og hvordan skak virker i forhold til at understøtte læring findes i det her. Se i øvrigt en forskningsoversigt over skakundervisningens forskellige effekter her.

 

Formål

Stk. 1: Eleverne skal i faget skak og problemløsning udvikle problemløsningsstrategier med udgangspunkt i de problemer, som de kan møde i skak.

Stk.2: Eleverne skal opøve færdigheder i problemløsning gennem kendskab til faserne i problemløsning, som appliceres på stadigt mere komplekse skakproblemer efterhånden som mestringen af brikkernes bevægelser, samspil og taktikker øges.

Stk. 3: Træningen i problemløsningsprocessen har til formål at understøtte elevens generelle problemløsningskompetence og således understøtte elevens øvrige liv og skolegang, herunder i særdeleshed evnen til at løse problemer i matematik.

 

Kompetence-, færdigheds-, og vidensmål

Der undervises indenfor kompetenceområderne problemløsning og skak. De hertil hørende to overordnede kompetencemål er, at:

  • eleven kan analysere og løse problemer med en systematisk tilgang
  • eleven kender til spillets faser og kan benytte sig af forskellige taktikker til at lægge en strategi undervejs i spillet.

En uddybende beskrivelse af fagets færdigheds- og vidensmål findes i valgfagsbeskrivelsen. Her findes i øvrigt også en uddybende beskrivelse af principperne i fagets læseplan.

 

Relevante oplysninger

Forløbet er rammesat til 30 timer. Tanken er, at de sættes fast på skemaet over en periode, men med mulighed for at flytte timer, hvis det bliver nødvendigt eller konvertere dem til større skakrelaterede skolearrangementer eller gæsteundervisning på skolen, som valgfagsholdet står for/er medarrangør af.

Der er to modeller for gennemførslen af dette valgfag:

  1. UngAalborg står for afviklingen
  2. En interesseret lærer afvikler selv timerne med støtte fra Aalborg Kommunes Skakplaymaker (undertegnede), som har en læseplan parat og kan støtte efter behov.

 

Selvom det er en fordel, er det er ikke absolut nødvendigt, at læreren har forhåndskendskab til skakundervisning.

 

Kontakt

Anders Kjær Møller

amol-skole@aalborg.dk

93 52 09 19