Skoletilhørsforløb

Forløbene er gratis

Der skal ansøges om optagelse.

UngAalborg | Skoletilhørsforløb

Overskrift: Skoletilhørsforløb

I skoletilhørsforløbet er vi fælles om at genskabe skoletilhør.

 

UngAalborg skoletilhørs-forløb er et samarbejde om at genskabe skoletilhør målrettet elever i primært 6.-7. klasse – først på Skoletilhørsforløbet og siden på en almindelig grundskole.

Skoletilhør En situation, hvor de unge har en følelse af, “.. at der er plads til dem og til, at de kan være sig selv i skolen..” (Lund 2021: 100) og derfor oplever at høre til. Oplevelsen bunder i, at den unge har en plads i skolens faglige og sociale fællesskaber, hvor vedkommende trives og er i positiv udvikling.

Hvem er det for?

Målgruppen er elever i primært 6.-7. klasse, som af forskellige årsager har mistet forbindelsen til skolens forskellige fællesskaber og derfor har bekymrende fraværsproblemer eller slet ikke møder op.

 

Alder betyder noget, men skal ikke i sig selv ekskludere nogen fra forløbet. Ring derfor for at få en samtale, hvor vi kan undersøge mulighederne, hvis du har elever, som er ældre end målgruppen.

Optagelsen på forløbet vil bero på en individuel vurdering af vores muligheder for at skabe et hensigtsmæssigt forløb. Vurderingen foretages i samarbejde mellem alle parter. Vi kan dog ikke håndtere unge i misbrugsproblemer.

Fælles forståelse i samarbejdet

Samarbejdets grundsten er en fælles forståelse af opgaven mellem de professionelle, som er involveret.

 

Familie, skole og andre relevante professionelle samarbejder med skoletilhørsteamet, som består af lærere med erfaring inden for området samt kulturhusmedarbejdere med særlige relevante kreative kompetencer hentet fra deres daglige arbejde med fritidshold, events og skolesamarbejder.

Se beskrivelse af figuren herunder.

 

 

Figurbeskrivelse: Figuren består af 5 punkter for samarbejdet.
1. Fravær: Fravær er et socialt, kontekstuelt og relationelt fænomen, der rammer individuelt. Det opstår i relationer mellem den unge og undervisningen, de voksne, de øvrige unge samt de fysiske rammer. 2. Samarbejde: Samarbejde er nødvendigt for at løse opgaven. 3. Inklusion: Inklusion handler både om udvikling hos individ og i (skole)konteksten. 4. Opgaveløsningen: I opgaveløsningen giver det værdi at se med den unge og lede efter dét, der kan skabe tilhør. 5. Opgaven: Opgaven er at være fælles om at genskabe skoletilhør.

Hvordan ser forløbet ud?

Vi samarbejder før, under, i transition og efter forløbet.

Forløbet vil se forskelligt ud fra ung til ung i længde, progression og indhold. Herunder ses et skematisk eksempel på den unges forløb.

Se beskrivelse af figuren herunder.

Figurbeskrivelse: Figuren er et eksempel på hvordan et forløb kunne se ud for den unge. Før skoletilhørsundervisningen deltager den unge ikke – eller næsten ikke – i skolens undervisning. Under skoletilhørsundervisningen arbejder skoletilhørsteamet mod at den unge opnår fuld deltagelse. I transitionen mellem skoletilhørsundervisningen og fuld deltagelse på skolen samarbejder en tilhørslærer og skolens lærer på skolen mod fuld deltagelse.

Hvad oplever den unge?

Vi samarbejder før, under, i transition og efter forløbet.

FØR

At blive set og hørt
Gennem afklaringsbesøg og opstartssamtaler undersøges den gode vej ind i forløbet ud fra elev- og familieperspektiv.

UNDER

Individuelt tilrettelagt forløb
Den unges skemaet justeres løbende. Målet er fuld deltagelse.

God normering
I langt de fleste timer, vil der være to professionelle.

En lille klassestørelse
Antallet af klassekammerater vil variere over tid, fra dag til dag og fra undervisningsaktivitet til undervisningsaktivitet, men aldrig væsentligt overstige 10.

Muligheder for at øve sig
Undervisningen er tilrettelagt, så der trænes personlige og faglige læringsstrategier både i forhold til individuelle og kollektive aktiviteter/undervisning.

Meningsfulde kontekster og “real world problems”
En væsentlig del af undervisningen planlægges med et scenariedidaktisk udgangspunkt.

Vi stiler mod at tage udgangspunkt i noget fælles 3. hentet blandt de unges interesser. Der vil derfor være en væsentlig del af aktiviteter og undervisning, hvor man arbejder praktisk, kreativt, skabende og problemløsende.

Mulighed for at have kontakt til og/eller deltage i fortsætterskolens fællesskaber.

TRANSITION

Planlagte skridt til fuld deltagelse
Der aftales en plan for, hvordan den unges deltagelse trappes op.

Kontaktlæreren følger på vej
Den unges kontaktlærer fra Skoletilhørsforløbet følger med og fungerer som personlig støtte i en overgangsperiode.

Små ændringer i den nye kontekst
Aktiviteter/undervisning for hele klassen eller grupper hvor både kontaktlæreren og den nye lærer spiller en rolle.

De voksne taler sammen
og sparer i forhold til den unges deltagelse i resten af undervisningen.

HELT I MÅL

En afsluttende samtale
Formålet er at lære af forløbet.

Den unge har fortsat mulighed for at følge fritidshold med kendte ansigter i UngAalborg.

Information omkring samarbejdet

Den unge er indskrevet på egen skole under hele forløbet. 

Hvis den unge skal tilbage til sin hjemskole, fortsætter samarbejdet hele vejen igennem forløbet. 

FØRUNDERTRANSITIONEFTER
Hvad skal vi lykkes med?
Forberede den unges vej ind i forløbet.Skabe fornyet oplevelse af skoletilhør og forberede, at den unge skal tilbage til et grundskoletilbud.Skabe skoletilhør i grundskolekontekst og mulighed for at den unge oplever at lykkes socialt og fagligt.Lære af forløbet.
Hvordan
1. Kontakt. Skolen tager kontakt og sikrer sig, at tilbuddet er relevant.

2. Afklaringsbesøg. Familie og ung kommer på afklaringsbesøg.

3. Aftaler træffes og oplysninger deles.
Samarbejdsaftale og andre relevante papirer.

4. Opstartssamtale med deltagelse fra skolen. Konkret opstartsplan, som også omfatter skolens rolle under forløbet, aftales.
Opfølgningsmøde ca. 5 uger inde i forløbet.

Her behandles spørgsmålet omkring, hvor den unge skal fortsætte sin skolegang.

Løbende kontakt og samarbejde:
• Status
• Skoleudtalelser, PPV osv.
• Muligheder for deltagelse i bestemte fag eller aktiviteter på hjemskolen undervejs?
• Forberede transitionsperioden
Lærer fra Skoletilhørsforløbet + lærer fra skolen arbejder sammen (før, under og efter) om tiltag i eller omkring klassens undervisning, som understøtter den unges vej til tilhør socialt, fagligt og personligt - fx:

• Særlige elementer i faglige forløb.
• Temaforløb samlet i uger eller over flere dage.
• Fritidshold efter skole
• Personlig coaching for den unge i opstartsperioden.
Resultater og erfaringer opsamles.

UngAalborg er tovholder.

Vigtigt om samarbejdet og forløbet

Skolen afsætter en fast relevant person, som er Skoletilhørsforløbets faste samarbejdspartner. Vi fungerer som et ligeværdigt team gennem forløbet. 

Skolen vælger at prioritere sine ressourcer på den beskrevne måde og får til gengæld en gratis ressource i form af nye kollegaer i Skoletilhørsteamet og deres indsats.

Hvis den unge skal skifte skole undervejs, fortsætter samarbejdet, indtil den nye skole er fundet og samarbejdet med denne er etableret.

Det beskrevne forløb og samarbejdet er et udgangspunkt. Det vil blive udviklet løbende.

Se teamet og find kontakt nederst.

Læs de 5 sider “Godt i gang med samarbejdet”. 

Kontakt og adresse

Teamleder
Anders Kjær Møller
Tlf: 93 52 09 19
E-mail: ande8575@ungaalborg.dk

Ungdomskulturhuset
Stationen

Stationsvej 10
9400 Nørresundby