Medlemmer i ungdomsskolebestyrelsen

 

Repræsentant

Navn

Mailadresse

Telefon

Særlige forhold

Ungebyrådet

Ikke valgt endnu

Ungebyrådet

Ikke valgt endnu

UAX – På Sporet

Andreas Hedemann Hansen

andr434@ungaalborg.dk 

UAX – EUD10

Nicklas Hasselbom

nick489b@ungaalborg.dk

UngAUC’s ungdomsråd

Personale fra projektgruppen/admin

Rikke Wulff

rkw-skole@aalborg.dk 

9352 0915

Personale fra kulturhusene

Julia Østergaard

juli72d4@ungaalborg.dk 

Personale fra UngAUC

Personale fra UAX

Søren Westh

soer5170@ungaalborg.dk 

Arbejdsmarkeds parter

Anders holm Blåbjerg

anders.blaabjerg@3f.dk 

Ungdomsuddannelserne

Kulturlivet

Anne Marie Olesen

mie.olesen1@hotmail.com 

Klubbernes ledere

Jens Amtoft-Christensen

jensamtoft@gmail.com 

2520 0900

Afdelingsledere

Vivi Kirch

vk-skole@aalborg.dk 

9352 0961

Byrådet 

Helle Frederiksen

hf-byraad@aalborg.dk 

4122 3577

Formand

Byrådet

Lisbeth Lauritsen

ll-byraad@aalborg.dk 

4032 9660

Byrådet

Vibeke Gamst

vg-byraad@aalborg.dk 

2555 9335

Vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngAalborg

Ungdomsskolebestyrelsens vedtægter er vedtaget af byrådet/sammenlægningsudvalget den 30. november 2020, og senest revideret i november 2020.

Sammensætning og valg

§1 Ungdomsskolebestyrelsen for UngAalborg består af:

 • 2 repræsentanter valgt af Aalborg Ungebyråd.
 • 1 repræsentant valgt af UAXs elevråd
 • 1 repræsentant valgt af UAXs personale
 • 1 repræsentant valgt af UngAUCs ungdomsråd
 • 1 repræsentant valgt af UngAUCs personale
 • 1 repræsentant valgt af personalet i projektgruppen og administrationen på Nordkraft
 • 1 repræsentant valgt af personalet fra Kulturhusene 
 • 1 repræsentant fra arbejdsmarkedets faglige organisationer
 • 1 repræsentant fra kulturlivet i Aalborg
 • 1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs afdelingsledere
 • 1 repræsentant valgt blandt klubbernes ledere/medarbejdere
 • 3 repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd

Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.

§2 Repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd efter byrådets forslag.

Stk. 2. Repræsentant fra arbejdsmarkedets parter vælges af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer.

Stk. 3. Repræsentant fra kulturlivet vælges af byrådet efter forslag fra kulturlivet.

 • Repræsentant fra afdelingslederne vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
 • Repræsentant fra UngAalborgs heltids- og deltidsansatte lærere vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
 • Repræsentant fra klubbernes ledere/medarbejdere vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.

Stk. 4. Repræsentant fra unge vælges af Aalborg Ungebyråd blandt Aalborg Ungebyråds medlemmer.

§3 For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges på samme møde en stedfortræder.

§4 Samtlige medlemmer af ungdomsskolebestyrelsen valgt i henhold til § 1, stk. 1, har stemmeret, jfr. Dog § 8, stk. 3.

§5 Valgperioden for ungdomsskolebestyrelsen er identisk med den for byrådet gældende, hvorfor valg til ungdomsskolebestyrelsen i henhold til § 1, stk. 1, finder sted snarest muligt efter hvert byrådsvalg.

Stk. 2. Nyvalg af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter finder sted ved direkte valg indenfor hver gruppe. Valg afholdes i december måned inden ny bestyrelsesperiode. Såfremt medarbejder- eller elevrepræsentant forlader UngAalborg, indkaldes suppleanten, indtil nyvalg er afholdt.

§6 På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand ved bundet flertalsvalg.

Udtræden af ungdomsskolebestyrelsen

§7 Byrådet kan efter anmodning fritage et medlem for medlemskab af ungdomsskolebestyrelsen. I så fald udpeges en stedfortræder for resten af valgperioden.

Stk. 2. Såfremt der ikke findes en stedfortræder, foretages der suppleringsvalg for resten af perioden.

Mødevirksomhed

§8 Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede møder.

Stk. 2. Bestyrelsen kan til enkelte punkter på dagsordenen indbyde andre til at deltage i behandlingen af disse punkter.

Stk. 3. Repræsentanterne for de unge må ikke overvære eller deltage i behandlingen af sager der vedrører enkeltpersoner.

§9 Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møder i mindst en måned indkalder formanden stedfortræderen.

§10 Ungdomsskolebestyrelsen afholder møder, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af medlemmerne i bestyrelsen ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§12 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens møder ved personlig fremmøde.

§13 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6.

§14 Der føres en protokol over bestyrelsens møder. I protokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde.

Stk. 2. Ethvert medlem kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og indstillinger.

§15 Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

§16 Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de rammer og mål, som er fastsat i ”Lov om ungdomsskoler”, § 8, og af byrådet, jfr. Den udarbejdede plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed og for ungdomsklubvirksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder inden for de af byrådet vedtagne mål og rammer herunder økonomiske rammer, budget for virksomheden i UngAalborg og ungdomsklubberne.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger på baggrund af de af byrådet vedtagne mål og rammer, herunder økonomiske rammer, og af den af Skoleudvalgets vedtagne plan for ungdomsskolevirksomhed, UngAalborgs indhold og omfang samt ungdomsklubbernes aktiviteter.

Stk. 4. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra ungdomsskoleinspektøren, hvilke undervisningsmidler der må benyttes.

Stk. 5. Bestyrelsen afgiver indstilling til magistraten om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektøren. Stk. 6. Bestyrelsen afgiver indstilling til rådmanden for Skoleforvaltningen om ansættelse og afskedigelse af tjenestemandsansat personale i UngAalborg.

Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger øvrige medarbejdere.

Stk. 8. Bestyrelsen kan afgive indstilling til Skoleforvaltningen om udvidelse af ungdomsskoletilbuddet, jfr. Lovens § 3, stk. 2 og

§ 3, stk. 3.

Stk. 9. Bestyrelsen kan afgive indstilling til Skoleforvaltningen om udvidelse af UngAalborgs aldersgrænse og om optagelse af unge fra andre kommuner.

Stk. 10. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet og Skoleudvalget om alle spørgsmål, der vedrører UngAalborg og ungdomsklubberne. Den skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet og Skoleudvalget forelægger den.

Unges indflydelse

§17 Unges indflydelse sikres i henhold til den udarbejdede strategi for demokrati.

Ikrafttræden

§18 Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2014.

Stk. 2. Valg i henhold til vedtægten foregår første gang i januar måned 2014.

§19 Ændringer af vedtægten besluttes af byrådet efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen. Ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden er vedtaget af ungdomsskolebestyrelsen den 12. februar 2014.

FORRETNINGSORDEN

for UngAalborgs bestyrelse

Ledelse

 1. Om ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og forpligtelser henvises til Lov nr. 411 om ungdomsskolen af 13. juni 1990, Bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990, samt Vedtægter for ungdomsskolebestyrelse pr. 1. januar 2007, ungdomsskolebestyrelsen, sammensætning og valg, vedtaget af sammenlægningsudvalget den 20. november 2006.
 2. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, og intet medlem kan uden bestyrelsens tilladelse udøve beføjelser på dennes vegne. Formanden er dog berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.
 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder så vidt muligt med 5 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 4. Formanden tilrettelægger dagsorden med de sager, der skal til behandling på mødet. Presserende sager kan dog optages til behandling uden for den udsendte dagsorden.

Mødedeltagere

 1. Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer har mødepligt. Forfald meldes til bestyrelsens sekretær.
 2. Medlemmer er udelukket fra deltagelse i behandling af sager, der berører medlemmets personlige interesser. Elever må ikke overvære eller deltage i behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoner.

Forhandling

 1. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder forhandlingerne og eventuelle afstemninger.
 2. Formanden formulerer bestyrelsens beslutninger og de punkter, hvorom eventuel afstemning skal finde sted.
 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan henvise sager til behandling i udvalg bestående af medlemmer og særlige sagkyndige.
 4. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal benyttes, når et medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Protokol

 1. Ungdomsskolebestyrelsens beslutninger indføres i en protokol. Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af mødets deltagere. Referat tilsendes bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde.
 2. I protokollen indføres oplysninger om mødets afslutningstidspunkt og navne på eventuelle fraværende medlemmer.
 3. På grundlag af protokolbeslutninger og tilføjelser påhviler det formanden at drage omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger, og at ungdomsskolebestyrelsens sager ekspederes hurtigst muligt.

Diverse

 1. Udgifter til ungdomsskolebestyrelsens virksomhed afholdes af kommunen.
 2. Opstår der tvivl om ungdomsskolebestyrelsens rette funktion efter fortolkningen af forretningsordenen, afgøres spørgsmålet af et flertal af ungdomsskolebestyrelsen. Afgørelsen kan indankes for byrådet.
 3. Vedtaget på ungdomsskolebestyrelsens møde 12. februar 2014.