UngAalborgs virksomhedsplan

Vi siger JA 2.0
2021-2024

Billede af forsiden af den trykte virksomhedsplan

Hent virksomhedsplanen i PDF. 
PDF er ikke optimeret til webtilgængelighed.
Alt indhold på denne side, matcher indholdet i PDF-versionen.

Forord

UngAalborgs virksomhedsplan for årene 2021-2024. Ambitionen med virksomhedsplanen er at sætte kursen for ungdomsskolens arbejde med unge i målgruppen.

Faglige ambitioner

Når I læser videre i virksomhedsplanen, vil I hurtigt opdage, at ungdomsskolen er fyldt med faglige ambitioner.

Det er vi, fordi vi ved, at det er den eneste/bedste måde at skabe læring på samtidig med, at vi bevarer de unges og vores medarbejderes motivation.

Vi lægger vægt på at vide, hvad der virker og bruger ikke tid på at “synes”. Det betyder, at vi arbejder med baggrund i nyeste forskning og er eksperimenterende og problemløsende i vores tilgang til det gode ungdomsliv.

Man kunne misforstå dette fokus og tænke, at vi lægger os i slipstrømmen af de tendenser, der vil se resultater, før man kan tro dem. Men i UngAalborg forholder det sig modsat. Vi ved, at i vores arbejde med unge, bliver vi nødt til at tro på unge, før vi kan se resultater.

I UngAalborg er der ikke metodefrihed, hverken i klasseværelset, i kulturhusene, på vores fritidshold, i klubberne eller i den måde, vi leder på. Det er der ikke, fordi der er noget, der er bedre end andet, og vi bliver nødt til at insistere og hele tiden være nysgerrige på, hvad det bedre er.

Hjerte som tatovering med teksten JA

Et tilvalg

Det særlige ved UngAalborg er, at vi til alle tider er et tilvalg.

I modsætning til andre skoler og tilbud i Skoleforvaltningen er UngAalborg noget unge vælger, og netop dette tilvalg gør, at unge kan finde helt særlige deltagelsesmuligheder i vores forskellige afdelinger. Disse deltagelsesmuligheder opstår, når unge har et positivt selvbillede og et optimistisk syn på deres egen læring og væren i verden.

Derfor har vi i UngAalborg helt klare og tydelige organisationsidealer, som vi bliver nødt til at besidde for at kunne håndtere kerneopgaven. Disse idealer kræver noget særligt af vores personlighed og tilgang til livet. Samtidig understøtter disse organisationsidealer også vores samarbejde og kommunikation om kerneopgaven.

Når det er sagt, er vi opmærksomme på, at udover faglige og menneskelige idealer vil en stærk relationskompetence være en egenskab, der er obligatorisk, hvis vi skal have noget at have det i og udvikle os sammen.

En del af noget mere

UngAalborg er en vigtig del af Aalborg Kommunes strategi om at gøre kommunen til børnevenlig kommune, forblive elevvenlig kommune og i det hele taget være en del af vores fælles DNA, hvor vi udvikler os sammen.

Samtidig har ungdomsskolen Noget at have det i, og det har vi bl.a. ved at insistere på stadig at sige JA – Ja, fordi vi tror på hinanden, og det vi kan i fællesskabet.

Dekorativ vandret skygge
 

Sammen om det gode ungdomsliv

I UngAalborg samarbejder vi med en bred vifte af partnere over hele kommunen.

På vores uddannelsessteder tilbyder vi unikke læringsforløb som overgang til ungdomsuddannelse.

UngAalborgs fritidsdel komplementerer skolernes undervisning med tilbud som valgfag, understøttende undervisning, temadage og -uger.

Samtidig råder UngAalborg over alternative rammer, materiel og fagkompetencer, som udvider skolernes muligheder for undervisning og skaber synergi i unges skole- og fritidsliv.

Vi udvikler og udbyder tilbud i samarbejde med andre aktører for på den måde at sikre et bredt, spændende og kvalificeret tilbud for og med unge.

Kort over Aalborg Kommune med alle klubber og steder i UngAalborg
Organisationsstruktur

Struktur og organisering i UngAalborg.

Målsætninger for UngAalborg

Kerneopgaven

Omdrejningspunktet for alt hvad vi gør i UngAalborg, er de unge. Kerneopgaven er den fælles overordnede opgave, hele UngAalborg arbejder ud fra, for at skabe værdi for de unge.

Kerneopgaven lyder…

Gennem meningsfulde fællesskaber realiserer vi sammen den unges deltagelsesmuligheder og potentialer og skaber mulighed for den unges udvikling af et positivt selvbillede og et mangfoldigt perspektiv på fremtiden.”

Illustration som understøtter kerneopgavens budskab. 5 unge som holder hinanden om skuldrene og smiler.

Kerneopgaven udtrykker meningen med det, vi gør, signalerer fælles professionalisme og  fortæller, hvad vi vil sammen og brænder for. Kerneopgaven beskriver den samlede værdi, vi skaber i vores arbejdsopgaver i forhold til de unges oplevelse af UngAalborg.

UngAalborg løfter kerneopgaven ved at løse de rigtige arbejdsopgaver på den rigtige måde. Vi samler mangfoldige fagligheder, som vi gør til et kollektivt professionelt anliggende.

I UngAalborg er kerneopgaven i fokus

Vi er alle afhængige af hinanden for at løse den.

 

Illustration som viser sammenhængen mellem alle afdelinger og funktioner i UngAalborg

Dette afspejler sig i vores organisering, hvor vi i udstrakt grad samarbejder og arbejder samskabende om opgaveløsningerne. I UngAalborg gælder, at “opgaven sætter holdet og definerer arbejdsformen”.

Derfor benytter vi begrebet organisering, som angiver, at der er tale om en dynamisk og fleksibel tilgang til opgaverne og samarbejdet herom.

Dette har også betydning for personalets Mindset og faglige tilgang og dermed også de idealer, vi har for organisationen.

Dekorativ vandret skygge

Vision 2021-2024

Vi siger JA, fordi vi tror på hinanden og det vi kan i fællesskab.

JA, er en værdibaseret vision, der ligger til grund for vores arbejde og indebærer tillid til og en overbevisning om, at det fællesskab, vi har med hinanden, giver et bedre liv nu og i fremtiden. Det er en kreativ tilgang til bæredygtige fællesskaber, hvor vi som mennesker bliver rigere af mangfoldighed.

UngAalborgs vision I årene 2021-2024 er JA
Dekorativ vandret skygge

Målsætninger

UngAalborgs fire målsætninger

 

 • Det gode ungdomsliv involverer UngAalborg
 • Synlig og attraktiv for de unge gennem indsatser
 • Aktiv medspiller ind i det gode ungeliv på alle niveauer i Aalborg Kommune
 • Vi arbejder alle ud fra visionen og ind i kerneopgaven
Tegning af målsætninger for UngAalborg
Dekorativ vandret skygge

De 4 politikker

 

De 4 politikker er fundamentet for alle UngAalborgs indsatser i 2021-2024

Keep The Planet

UngAalborg går aktivt i spidsen for en bedre fælles fremtid for vores jord ved at sætte fokus på miljø og bæredygtighed, globalt og ikke mindst lokalt.

Tegning af en ung pige

Alle unge kan være med til at påvirke og reducere de negative konsekvenser af fx global opvarmning, overbefolkning og overforbrug. 

Derfor skaber vi grobund for, at unge kan bruge deres kreativitet og opfindsomhed til at finde løsninger inden for miljø og bæredygtighed. 

På samme måde forsøger vi i UngAalborg at implementere arbejdet med miljø og bæredygtighed på flere niveauer i organisationen, fx. med udgangspunkt i FN’s Verdensmål og Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

Dekorativ vandret skygge

Lokalt Globalt

Vi lever i en globaliseret og internationaliseret verden. Fællesskab og venskab på tværs af kulturer er med til at skabe grobund for ligeværd og positive forandringer i verden.

Tegning af en ung dreng
Det lokale bliver globalt, og det globale bliver lokalt. Uanset om vi befinder os i Uganda eller Ulsted, kan vi tilegne os viden om og få erfaring med andre kulturer og samfund.

I UngAalborg ved vi, at unge bliver bedre rustet til at begå sig i et mangfoldigt samfund, når de oplever at være en del af et fællesskab og tager aktiv del i det arbejde, der styrker det.

Unge skal opleve, at det at være en del af demokratisk arbejde og internationalt samarbejde kan gøre en forskel lokalt og globalt.

Vi vil støtte unge i at blive mere bevidste om, hvordan et internationalt udsyn og en demokratisk bevidsthed er vigtige forudsætninger for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og i livet generelt.

Dekorativ vandret skygge

Identitet og fællesskaber

Alle unge har krav på at være en del af meningsfulde fællesskaber i både skole og fritid.

Tegning af en ung dreng

I en omskiftelig verden, hvor der er megen fokus på “det perfekte liv”, kan fællesskabet være med til at løfte den unge og give faglige og sociale kompetencer og succesoplevelser, som den unge måske ellers ikke oplever i hverdagen.

Gennem succesoplevelser og udvikling af kompetencer hjælper vi den unge til at udvikle et positivt selvbillede. 

Fællesskabet opstår i mødet med andre unge eller UngAalborg-personale, som er ildsjæle, der kommer fra alle dele af samfundet og bidrager med en bred vifte af kompetencer. I UngAalborg er vi bevidste om, at aktiviteterne ikke er målet i sig selv, men nærmere midlet. 

Dette kan give fællesskabsfølelse og styrke den enkeltes egenfortælling, fx. gennem æstetiske læreprocesser i arbejdet med kunst og kultur, demokratiske læreprocesser og nye indsigter i forbindelse med friluftsaktiviteter. 

Dekorativ vandret skygge

Fremtidens færdigheder

Vi vil medvirke til at forberede unge bedst muligt til fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet og i det omgivende samfund.

Tegning af en ung pige

I UngAalborg har vi fokus på aktiviteter og læringsprocesser, der styrker de unges kreativitet, nysgerrighed og sociale kompetencer. Vi stiller spørgsmål, som åbner for refleksion og nye måder at tænke på.

Gennem eksperimenterende tilgange til læring, tilegner unge sig viden og kompetencer, som styrker mulighederne for at tage aktivt del i og forholde sig nysgerrigt og kritisk til fremtidens samfund.

UngAalborg har gennem kultur-, skole- og fritidstilbud fokus på at hjælpe unge til større livsduelighed, så de får de bedste forudsætninger for at mestre de udfordringer, der møder dem i samfundet nu og i fremtiden.

 

Dekorativ vandret skygge

Vi gør en forskel

 Organisationsidealer for ansatte i UngAalborg

 

I UngAalborg er kerneopgaven – og dermed de unge – i fokus.

Derfor er vi alle afhængige af hinanden.

Dette afspejler sig i vores organisering, hvor vi i udstrakt grad arbejder samskabende om opgaveløsningerne. At have fokus på kerneopgaven og samarbejdet derom stiller store krav til personalets faglige tilgang og mindset.

Når vi opslår stillinger, angiver vi de foretrukne faglige og personlige kompetencer, og når vi udarbejder funktions- og opgavebeskrivelser beskriver vi de opgaver, som ønskes løst med angivelse af formål for og indhold i opgaverne. I UngAalborg ønsker vi også at synliggøre de organisationsidealer, som er helt nødvendige i den mangefacetterede organisation. Nogle idealer er fælles for al personale, og andre er helt særlige for varetagelse og videreudvikling af specifikke opgaver eller udvikling og etablering af nye tilbud og projekter.

Beskrivelserne af de fælles og de særlige organisationsidealer i UngAalborg skal medvirke til, at den enkelte medarbejder bliver bevidst om netop sit bidrag til fællesskabet. Beskrivelserne skal også synliggøre fokus i de forskellige opgaver, så personalet kan virke på tværs i organisationen. Beskrivelserne fungerer også som et synligt ledelsesværktøj, så vi sammen kan bevare og udvikle det unikke i UngAalborg.

Tegning af 5 mænd og kvinder som arbejder i UngAalborg som smiler

Fælles for ansatte i UngAalborg

 

 • Har hjertet med og besidder en høj grad af relationskompetence.
 • Brænder for at gøre en forskel for og med de unge.
 • Kobler sig til organisationens vision og målsætning – vi siger JA.
 • Sætter en ære i at levere høj kvalitet i arbejdet.
 • Påtager sig ansvar for at finde løsninger sammen med andre.
 • Sætter egen faglighed i spil på nye måder.
 • Er nysgerrige på nye måder at løse opgaver på.

Værdsætter og bidrager til fællesskabet

 • Agerer med en høj grad af organisationsansvarlighed både internt og eksternt.
 • Udviser et dynamisk og ressourceorienteret mindset, ser værdien heraf og udnytter potentialet organisatorisk.

Personale med pædagogiske opgaver

 • Griber, forfølger og udvikler ideer i samspil med de unge.
 • Støtter de unge, når de afsøger drømme og grænser.
 • Skaber rum for læring, trivsel og oplevelser for unge med forskellige forudsætninger og interesser.
 • Formår at være nærværende og vise interesse for de unge.

 

Dekorativ vandret skygge

Særligt for undervisere på Fritid, UngAUC & UAX

Tegning af en mandlig underviser som smiler

UngAUC

 • Går forrest i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og bidrager til udvikling af nye opgaver for UngAUC som kompetenceskole.
 • Bruger projektorienteret undervisning i arbejdet med mangfoldigheden blandt de unge og deres forskellige veje mod uddannelse.

UAX

 • Formår at arbejde målrettet med de unges ønsker og drømme i forhold til ungdomsliv, uddannelses- og karrierevalg og kombinerer dette med fremtidens forventninger og krav.
 • Går forrest i udvikling af pædagogiske samarbejdsmodeller med ungdomsuddannelser.

Fritid

 • Benytter aktiviteten som midlet i udviklingen af den unges positive selvbillede.
 • Skaber følgeskab gennem en faglig interessebetonet aktivitet.

 

Dekorativ vandret skygge

Særligt for kulturhuse, projekter & alternative læringsforløb

Tegning af en kvinde som arbejder i kulturhusene som smiler

 • Bruger faglig passion til at skabe følgeskab.
 • Opsporer, udvælger og omsætter på kreativ vis tendenser og “et eller andet, der kan noget” til god praksis.
 • Understøtter de unges udvikling og skaber rammer for læring, trivsel og nærvær med afsæt i æstetik, kreativitet, leg samt bevægelse og natur, så de unge kan specialisere sig, særligt kulturelt, socialt og personligt.

 

Dekorativ vandret skygge

Særligt for junior- og ungdomsklubberne

Tegning af en mørk mand som arbejder i klubberne som smiler

 • Mestrer og ser værdien af netværk og arbejder samskabende i lokalområdet.
 • Anvender personlige kompetencer og en høj grad af motivation til at skabe følgeskab.
 • Bruger aktiviteten som det fælles tredje i udviklingen af den unges positive egenfortælling.
 • Balancerer mellem at inspirere, igangsætte og skabe et frirum for de unge.

 

Dekorativ vandret skygge

Særligt for personale med administrative, teknisk service og rengøringsopgaver

Tegning af en mand og en kvinde som arbejder med administration som smiler

 • Griber, undersøger og forfølger opgaver.
 • Håndterer kompleksiteten og navigerer på tværs af opgaver, matrikler og faggrupper
  – både vertikalt og horisontalt.

 

Dekorativ vandret skygge

Særligt for personale med ledelsesopgaver

Tegning af en kvinde som arbejder med ledelse som smiler

 • Har mod til at lede på det, der virker.
 • Har mod til at tage originale beslutninger.
 • Sætter diversiteten i spil og tager vare på den.
 • Leder for og mod en bæredygtig organisation i forhold til aktiviteter og tilbud til de unge og i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø.
 • Leder på tværs i organisationen med en høj grad af samstemthed.
 • Skaber mulighed for at medarbejderne udnytter synergien i organisationen.
 • Stilladserer tværgående opgaveløsninger.

 

Dekorativ vandret skygge