Ungdomsskoleplan

Ungdomsskolen i Aalborg Kommune

Beskrivelse af ungdomsskolens lovgrundlag og tilbud, definition af målgruppe, fysiske rammer, organisations- opbygning, vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen samt fælles styringssæt indeholdende mission, værdier og vision. Efter Lov om Ungdomsskoler, Lov nr. 886 af 13.

 

Lovgrundlag

Læs bekendtgørelsen af lov om ungdomsskoler på: www.retsinformation.dk

Lokalt:

 • Af skoleudvalget vedtaget den 6. maj 2014. 
 • Af byrådet vedtagne vedtægter og forretningsorden for ungdomsskolebestyrelsen (byrådsbeslutning/ sammenlægningsudvalget fra 20. november 2006)
 • Af ungdomsskolebestyrelsen vedtaget forretningsorden den 13. februar 2018
 • Af byrådet vedtagne Børne- og Ungepolitik, version den 18. juni 2018,
 • Strukturændringen som et orienteringspunkt til skoleudvalget, i forbindelse med udmøntningen af besparelsen på 1 mill. kr. den 5. maj 2020.
 • Skoleudvalget anbefalede den 17. september 2019, med henblik på efterfølgende behandling i Magistraten (anbefalet den 30. september 2019) og Byrådet (godkendt den 21. oktober 2019), at Aalborg10 (UAX) organisatorisk skal ligge under UngAalborg.

Virksomhedsplan

UngAalborg udøver sin virksomhed på grundlag af en politisk vedtaget 4 årig virksomhedsplan. 

Virksomhedsplanen er udarbejdet med det udgangspunkt, at UngAalborg ønsker at være en central og dynamisk aktør på ungeområdet i Aalborg Kommune båret af det engagement, den ambition og den stolthed, som præger UngAalborgs arbejde.

Virksomhedsplanen spiller sammen med Skoleforvaltningens vision og mål under afdelingen Forebyggelse & Fællesskaber.

UngAalborgs virksomhedsplan tager afsæt i ønsket om at medvirke til at understøtte Aalborg Kommunes vedtagne politikker for børn og unge, integration, sundhed, skole og uddannelse, ungestrategi, kultur og fritid og erhvervsudvikling. 

Endvidere er UngAalborg bevidst om at skulle spille en aktiv rolle i samarbejdet med grundskolen og ungdomsuddannelser, som en kvalitativ samarbejdspartner, der giver de unge et meningsfyldt skole- og fritidsliv.

Virksomhedsplanen består af 7 afsnit:

 • Sammen om det gode ungdomsliv
 • Organisering
 • Kerneopgaven
 • Vision
 • Målsætninger
 • Politikområder (Politikker)
 • OrganisationsIdealer for ansatte i UngAalborg

Sammen om det gode ungdomsliv

I UngAalborg samarbejder vi med en bred vifte af partnere over hele kommunen.

På vores uddannelsessteder tilbyder vi unikke læringsforløb som overgang til ungdomsuddannelse. UngAalborgs fritidsdel komplementerer skolernes undervisning med tilbud som valgfag, understøttende undervisning, temadage, temaforløb og temauger.

Samtidig råder UngAalborg over alternative rammer, materiel og fagkompetencer, som udvider skolernes muligheder for undervisning og skaber synergi i unges skole- og fritidsliv.

Vi udvikler og udbyder tilbud i samarbejde med andre aktører for på den måde at sikre et bredt, spændende og kvalificeret tilbud for og med unge.

Kort over Aalborg Kommune med alle klubber og steder i UngAalborg

Organisering

Henviser til afsnit 7 i dette dokument om Struktur og organisation.

Kerneopgaven

Omdrejningspunktet for alt hvad vi gør i UngAalborg, er de unge. Kerneopgaven er den fælles overordnede opgave, hele UngAalborg arbejder ud fra, for at skabe værdi for de unge.

Kerneopgavens ordlyd:

“Gennem meningsfulde fællesskaber realiserer vi sammen den unges deltagelsesmuligheder og potentialer og skaber mulighed for den unges udvikling af et positivt selvbillede og et mangfoldigt perspektiv på fremtiden.”

Vision 2021-2024

Vi siger JA, fordi vi tror på hinanden og det, vi kan i fællesskab.

JA, er en værdibaseret vision, der ligger til grund for vores arbejde og indebærer tillid til og en overbevisning om, at det fællesskab, vi har med hinanden, giver et bedre liv nu og i fremtiden. Det er en kreativ tilgang til bæredygtige fællesskaber, hvor vi som mennesker bliver rigere af mangfoldighed.

De 11 punkter som understøtter visionen:

   • Vi er modige
   • Vi har tillid 
   • Vi dyrker nu’et
   • Vi laver fejl
   • Vi fokuserer på kvalitet
   • Vi leger, eksperimenterer og tænker nyt
   • Vi tror på, at samarbejde løfter opgaven
   • Vi er fleksible
   • Vi handler og får tingene til at ske
   • Vi er imødekommende og hjælper med glæde
   • Vi er ildsjæle

I UngAalborg er kerneopgaven i fokus, og vi er alle afhængige af hinanden for at løse den.

 

Dette afspejler sig i vores organisering, hvor vi i udstrakt grad samarbejder og arbejder samskabende om opgaveløsningerne. I UngAalborg gælder, at “opgaven sætter holdet og definerer arbejdsformen”.

Derfor benytter vi begrebet organisering, som angiver, at der er tale om en dynamisk og fleksibel tilgang til opgaverne og samarbejdet herom.

Dette har også betydning for personalets mindset og faglige tilgang og dermed også de idealer, vi har for organisationen.

UngAalborgs målsætninger

Målsætningerne udtrykker de nuværende målsætninger for hele organisationens arbejde. Målsætningerne skal udtrykke, hvad organisationen vil med de unge og klargøre formålet med organisationen, så den udgør en overordnet basis for de efterfølgende 4 konkrete (og målbare) politikker og handlinger.

 •     Det gode ungdomsliv involverer UngAalborg
 •     Synlig og attraktiv for de unge gennem indsatser
 •     Aktiv medspiller ind i det gode ungeliv på alle niveauer i Aalborg Kommune
 •     Vi arbejder alle ud fra visionen og ind i kerneopgaven
Tegning af målsætninger for UngAalborg

De 4 politikområder

Politikkerne udtrykker ungdomsskolens holdninger og foranstaltninger i forhold til en række hovedområder i dennes virksomhed. Politikker er konkrete og holdningsbærende argumentationer, der indebærer en konsekvens for praksis.

Politikkerne er emnebaserede og bygger på vision og værdier.

 • Keep The Planet

UngAalborg går aktivt i spidsen for en bedre fælles fremtid for vores jord ved at sætte fokus på miljø og bæredygtighed, globalt og ikke mindst lokalt.

 • Lokalt Globalt

Vi lever i en globaliseret og internationaliseret verden. Fællesskab og venskab på tværs af kulturer er med til at skabe grobund for ligeværd og positive forandringer i verden.

 • Identitet og fællesskaber

Alle unge har krav på at være en del af meningsfulde fællesskaber i både skole og fritid. 

 • Fremtidens færdigheder

Vi vil medvirke til at forberede unge bedst muligt til fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet og i det omgivende samfund.

De 4 politikker er fundamentet for alle UngAalborgs indsatser i 2021-2024

 

Organisationsidealer for ansatte

UngAalborg er en mangefacetteret organisation. Derfor er vi alle afhængige af hinanden. Dette afspejler sig i vores organisering, hvor vi i udstrakt grad arbejder samskabende om opgaveløsningerne. At have fokus på kerneopgaven og samarbejdet derom stiller store krav til personalets faglige tilgang og mindset.

Virksomhedsplan

I forlængelse af relevante politikker i Aalborg Kommune, formulerer UngAalborg i forbindelse med hver virksomhedsplan konkrete politikområder.

Ny virksomhedsplan forelægges hvert fjerde år for det politiske system til vedtagelse. 

Find den aktuelle virksomhedsplanen her:
https://aalborgungdomsskole.dk/virksomhedsplan/

UngAalborgs opgaver

Som en væsentlig aktør på den ungdomspolitiske scene er det ungdomsskolens opgave at sikre en praksis, som tager udgangspunkt i de unges liv nu og i fremtiden.

UngAalborg vil som opgaveløser… 

 • det uddannelsesmæssige
 • det sociale
 • det kulturelle

Kompleksitet i problemstillingerne og høj udviklingshastighed er noget, som karakteriserer det moderne samfund. Kompleksiteten stiller krav om evnen til at indgå og operere i netværk.

Det vil derfor være en afgørende forudsætning for, at ungdomsskolen kan være en succesfuld aktør på det ungdomspolitiske område, at ungdomsskolen konstant udvikler sin evne og kapacitet til kvalitativt at etablere egne og indgå i allerede etablerede netværk.

Udviklingshastigheden i samfundet udfordrer ungdomsskolen som organisation. Evnen til hurtigt at omstille sig til nye opgaver og situationer og hurtigt at kunne omsætte idé til handling vil være en forudsætning for succes.

Nøgleord er altså…

 • hurtig handling og kort fra idé til handling
 • tværgående samarbejde internt og eksternt
 • netværk

I forhold til de til enhver tid på ungdomsområdet aktuelle problemstillinger skal UngAalborg bruges til det, som den er god til, nemlig:

 • give kundskaber, uddannelse og dannelse
 • yde en forebyggende indsats
 • etablere attraktive ungdomsmiljøer
 • udfordre de unge
 • give værdier til unge
 • være rummelig i forhold til forskellige typer af unge
 • bevidstgøre om demokrati og fællesskab
 • skabe arenaer for unges udfoldelse og udvikling
 • skabe netværk med og blandt unge
 • sikre unge samspil med troværdige voksne

Projekt vil ofte være et nøgleord, når der skal etableres svar på tidens udfordringer og spørgsmål. UngAalborg skal derfor ud over netværk også kunne fungere i entreprenørroller med enten total- eller delentrepriser.

For altid at kunne være en kvalificeret og troværdig partner er det afgørende, at UngAalborg er bevidst om opgavens art og indhold i forhold til, hvilken erfaring, viden og færdigheder UngAalborg besidder.

De største udfordringer

Konkret tegner de største udfordringer i de kommende år sig indenfor…

 • Uddannelse
 • Sundhed
 • Integration og inklusion
 • Globalisering

Demokratisk dannelse

med fokus på…

 • at sikre flere unge kompetencegivende uddannelse
 • at sikre flere unge et sundt og kvalitativt liv
 • at integrere unge, som af forskellige grunde er truet af ekskludering
 • at kvalificere de unge til de globale livsvilkår, at udvikle unges evne til at indgå i demokratiske sammenhænge.

UngAalborg skal derfor udvikle nye initiativer inden for disse områder, hvilket vil ske i forbindelse med virksomhedsplanen og gennem særligt udviklede initiativer. Udover specielle fokusområder har UngAalborg gennem hele sit virke den styrke, at mange forskellige unge frivilligt kommer i UngAalborg, hvilket giver mulighed for at få etableret et positivt samspil mellem stærke og svage unge.

For at kunne opnå maksimalt udbytte af UngAalborgs tiltag er det vigtigt, at ungdomsskolen er kendt af de unge og har en profil, som de unge synes er dem vedkommende, troværdig og kvalificeret.

UngAalborgs konkrete udspil til de forskellige udfordringer vil fremgå af Virksomhedsplanen og de til enhver tid over for de unge nye publicerede tilbud.

UngAalborg vil være en anerkendt og positiv del af de unges og borgernes bevidsthed og et markant led i udmøntningen af kommunens samlede ungdomspolitik.

UngAalborg og folkeskoler

Samarbejde mellem folkeskolen og UngAalborg.

Samarbejdet kan ske ved, at UngAalborgs undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til skolernes undervisning og herigennem støtter op om målet for fagene og understøttende undervisning. Samarbejdet vil ske i forhold til elever i 7. – 10. klasse.

Samarbejdet mellem skoler og UngAalborg kan både omfatte tilbud til enkeltelever og grupper af elever. Skolelederen kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i 7. – 9. klassetrin i UngAalborg. Tilladelse forudsætter forældrenes accept. Der kan opkræves forældrebetaling for aktiviteten.

For at sikre den optimale kvalitet, videndeling og foretage afstemning af gensidige forventninger og krav udarbejder UngAalborg og folkeskolerne skriftlige partnerskabsaftaler i forbindelse med konkrete samarbejdsprojekter. Der afholdes som minimum et årligt partnerskabsmøde mellem UngAalborg og folkeskolerne.

Målgruppe

I henhold til ungdomsskoleloven er målgruppen unge fra 13 til 19 år.

I Aalborg er det politisk vedtaget, at ungdomsskolens primære målgruppe er unge i Aalborg Kommune mellem 7. klasse og 19 år inkl. primær målgruppe indebærer, at det er denne aldersgruppe, som modtager UngAalborgs generelle tilbud. For UngAUC og kulturhusene Blok X og Stationen gælder særlige regler, så de kan have ældre unge op til 25 år.

I specielle projekttiltag, hvori ungdomsskolen indgår som entreprenør eller delentreprenør, kan der afhængig af opgavens art dispenseres fra aldersgruppen.

UngAalborgs tilbud udformes, så det appellerer til:

 • velfungerende, målrettede unge
 • normalt fungerende unge
 • socialt orienterede unge, som søger fællesskab og oplevelser
 • socialt svage unge
 • fagligt svage unge
 • unge med anden etnisk baggrund end dansk
 • unge uden job
 • unge med indlæringsproblemer
 • unge som er lukkede og ikke åbne for nye muligheder
 • marginaliserede unge
 • internationalt orienterede unge
 • handicappede unge
 • foreningsløse unge

Styrende organer

Ungdomsskolebestyrelsen

Består af 16 medlemmer

 • 3 repræsentanter udpeget af Aalborg Byråds medlemmer
 • 1 repræsentant fra arbejdsmarkedets faglige organisationer
 • 1 repræsentant fra kulturlivet i Aalborg
 • 1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs afdelingsledere
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAUC medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt blandt AUX medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt blandt Kulturhusenes medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs projekt- og administrative medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt blandt klubbernes ledere/medarbejdere
 • Ungebyrådets formand og næstformand
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAUC elevråd
 • 1 repræsentant valgt blandt UAX elevråd
 • Herudover deltager uden stemmeret ungdomsskolelederen

Vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen
i UngAalborg

Ungdomsskolebestyrelsens vedtægter er vedtaget af byrådet/sammenlægningsudvalget den 20. november 2006, og senest revideret i februar 2014. og senere september i forbindelse med, at UAX blev en del af UngAalborg

 Sammensætning og valg

§1 Ungdomsskolebestyrelsen for UngAalborg består af:

 • 3 repræsentanter udpeget af Aalborg Byråds medlemmer
 • 1 repræsentant fra arbejdsmarkedets faglige organisationer
 • 1 repræsentant fra kulturlivet i Aalborg
 • 1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs afdelingsledere
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAUC medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt blandt AUX medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt blandt Kulturhusenes medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs projekt- og administrative medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt blandt klubbernes ledere/medarbejdere
 • Ungebyrådets formand og næstformand
 • 1 repræsentant valgt blandt UngAUC elevråd
 • 1 repræsentant valgt blandt UAX elevråd
 • Herudover deltager uden stemmeret ungdomsskolelederen

Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.

§2 Repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd efter byrådets forslag.

Stk. 2. Repræsentant fra arbejdsmarkedets parter vælges af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer.

Stk. 3. Repræsentant fra kulturlivet vælges af byrådet efter forslag fra kulturlivet.

Stk. 4 Repræsentant fra Ungdomsuddannelserne vælges af byrådet efter forslag fra Ungdomsuddannelserne.

 • Repræsentant fra afdelingslederne vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
 • Repræsentant fra UAX  lærere vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
 • Repræsentant fra UngAuc  lærere vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
 • Repræsentant fra projekt og administrationen vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
 • Repræsentant fra klubbernes ledere/medarbejdere vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i Ungaalborg.

stk. 4. Repræsentant fra unge vælges samtidig med valg af formand og næstformand i Aalborg Ungebyråd blandt Aalborg Ungebyråds medlemmer og fra UngAuc og UAX elevråd væges på elevrådsmøder. 

§3 For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges på samme møde en stedfortræder.

§4 Samtlige medlemmer af ungdomsskolebestyrelsen valgt i henhold til § 1, stk. 1, har stemmeret, jfr. Dog § 8, stk. 3.

§5 Valgperioden for ungdomsskolebestyrelsen er identisk med den for byrådet gældende, hvorfor valg til ungdomsskolebestyrelsen i henhold til § 1, stk. 1, finder sted snarest muligt efter hvert byrådsvalg.

Stk. 2. Nyvalg af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter finder sted ved direkte valg indenfor hver gruppe. Valg afholdes i december måned inden ny bestyrelsesperiode. Såfremt medarbejder- eller elevrepræsentant forlader UngAalborg, indkaldes suppleanten, indtil nyvalg er afholdt.

§6 På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand ved bundet flertalsvalg.

Udtræden af ungdomsskolebestyrelsen

§7 Byrådet kan efter anmodning fritage et medlem for medlemskab af ungdomsskolebestyrelsen. I så fald udpeges en stedfortræder for resten af valgperioden.

Stk. 2. Såfremt der ikke findes en stedfortræder, foretages der suppleringsvalg for resten af periodens mødevirksomhed

§8 Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede møder.

Stk. 2. Bestyrelsen kan til enkelte punkter på dagsordenen indbyde andre til at deltage i behandlingen af disse punkter.

Stk. 3. Repræsentanterne for de unge må ikke overvære eller deltage i behandlingen af sager der vedrører enkeltpersoner.

§9 Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møder i mindst en måned indkalder formanden stedfortræderen.

§10 Ungdomsskolebestyrelsen afholder møder, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af medlemmerne i bestyrelsen ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

 • §11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 • §12 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens møder ved personlig fremmøde.
 • §13 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6.
 • §14 Der føres en protokol over bestyrelsens møder. I protokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde.

Stk. 2. Ethvert medlem kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og indstillinger.

§15 Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

§16 Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de rammer og mål, som er fastsat i ”Lov om ungdomsskoler”, § 8, og af byrådet, jfr. Den udarbejdede plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed og for ungdomsklubvirksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder inden for de af byrådet vedtagne mål og rammer herunder økonomiske rammer, budget for virksomheden i UngAalborg og ungdomsklubberne.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger på baggrund af de af byrådet vedtagne mål og rammer, herunder økonomiske rammer, og af den af Skoleudvalgets vedtagne plan for ungdomsskolevirksomhed, UngAalborgs indhold og omfang samt ungdomsklubbernes aktiviteter.

Stk. 4. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra ungdomsskoleinspektøren, hvilke undervisningsmidler der må benyttes.

Stk. 5. Bestyrelsen afgiver indstilling til magistraten om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektøren. Stk. 6. Bestyrelsen afgiver indstilling til rådmanden for Skoleforvaltningen om ansættelse og afskedigelse af tjenestemandsansat personale i UngAalborg.

Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger øvrige medarbejdere.

Stk. 8. Bestyrelsen kan afgive indstilling til Skoleforvaltningen om udvidelse af ungdomsskoletilbuddet, jfr. Lovens § 3, stk. 2 og § 3, stk. 3.

Stk. 9. Bestyrelsen kan afgive indstilling til Skoleforvaltningen om udvidelse af UngAalborgs aldersgrænse og om optagelse af unge fra andre kommuner.

Stk. 10. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet og Skoleudvalget om alle spørgsmål, der vedrører UngAalborg og ungdomsklubberne. Den skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet og Skoleudvalget forelægger den.

Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er blandt andet

 • at fastlægge UngAalborgs budget på grundlag af den fra byrådet udmeldte ramme
 • ansvarlig for budgettet
 • bestyrelse for ungdomsklubberne
 • indstiller ungdomsskoleinspektør og tjenestemandsansat personale til ansættelse/afskedigelse
 • ansætter/afskediger øvrige personale
 • godkender ungdomsskolens aktiviteter
 • tilsyn med aktiviteter
 • at udtale sig om alle sager vedr. ungdomsskolen

Ungdomsskolebestyrelsen godkender hvert fjerde år UngAalborgs virksomhedsplan efter indstilling fra ungdomsskoleinspektøren.

UngAalborg er en værdibaseret organisation, som arbejder på grundlag af et internt mål-rammestyringsprincip, der giver decentralt ansvar ud i organisationen.

UngAalborgs organisation fungerer i et samspil mellem central og decentral ledelse på grundlag af de i virksomheden beskrevne kompetence-, ansvars- og funktionsbeskrivelse. Alle ansatte i UngAalborg virker på grundlag af en job- og funktionsbeskrivelse.

UngAalborg er en demokratisk og åben organisation, hvorfor alle ansatte og brugere skal sikres reel indflydelse på beslutningsprocessen.

Ansatte i UngAalborg er ansvarlige for ungeinddragelse i planlægnings- afviklings- beslutnings- og evalueringsfasen i ungdomsskolen.

Unges indflydelse

 • §17 Unges indflydelse sikres i henhold til den udarbejdede strategi for demokrati og ved repræsentanter i Ungdomsskolebestyrelsen

Forretningsorden for UngAalborgs bestyrelse.

Ledelse

 1. Om ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og forpligtelser henvises til Lov nr. 411 om ungdomsskolen af 13. juni 1990, Bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990, samt Vedtægter for ungdomsskolebestyrelse pr. 1. januar 2007, ungdomsskolebestyrelsen, sammensætning og valg, vedtaget af sammenlægningsudvalget den 20. november 2006.
 2. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, og intet medlem kan uden bestyrelsens tilladelse udøve beføjelser på dennes vegne. Formanden er dog berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.
 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder så vidt muligt med 5 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 4. Formanden tilrettelægger dagsorden med de sager, der skal til behandling på mødet. Presserende sager kan dog optages til behandling uden for den udsendte dagsorden.

Mødedeltagere

 1. Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer har mødepligt. Forfald meldes til bestyrelsens sekretær.
 2. Medlemmer er udelukket fra deltagelse i behandling af sager, der berører medlemmets personlige interesser. Elever må ikke overvære eller deltage i behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoner.

Forhandling

 1. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder forhandlingerne og eventuelle afstemninger.
 2. Formanden formulerer bestyrelsens beslutninger og de punkter, hvorom eventuel afstemning skal finde sted.
 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan henvise sager til behandling i udvalg bestående af medlemmer og særlige sagkyndige.
 4. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal benyttes, når et medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Protokol

 1. Ungdomsskolebestyrelsens beslutninger indføres i en protokol. Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af mødets deltagere. Referat tilsendes bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde.
 2. I protokollen indføres oplysninger om mødets afslutningstidspunkt og navne på eventuelle fraværende medlemmer.
 3. På grundlag af protokolbeslutninger og tilføjelser påhviler det formanden at drage omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger, og at ungdomsskolebestyrelsens sager ekspederes hurtigst muligt.

Diverse

 1. Udgifter til ungdomsskolebestyrelsens virksomhed afholdes af kommunen.
 2. Opstår der tvivl om ungdomsskolebestyrelsens rette funktion efter fortolkningen af forretningsordenen, afgøres spørgsmålet af et flertal af ungdomsskolebestyrelsen. Afgørelsen kan indankes for byrådet.
 3. Vedtaget på ungdomsskolebestyrelsens møde 12. februar 2014.

Struktur og organisation

Ledelse

UngAalborg består af:

 • et samlet ledelsesteam bestående af ungdomsskoleinspektøren, afdelingsleder af Klubber, Fritids- og Skoletilbud, Leder af UngAuc og Leder af UAX (Aalborg kommunes 10. klasse)
 • et udvidet ledelsesteam bestående af ledelsesteamet suppleret med 5 teamledere og en kulturhusleder (Leder af UngAalborgs kulturhuse)

Ledelsesstrukturen

 • Ledelsesteam består af 1 og 2.
 • Udvidet ledelsesteam består af 1, 2 og 3.

1. OVERORDNET LEDER (Ledelsesniveau 3)

 • Ungdomsskoleinspektøren

2. LEDELSESTEAM (Ledelsesniveau 4)

 • Afdelingsleder af UngAUC
 • Afdelingsleder af Klubber, Fritids- og Skoletilbud
 • Afdelingsleder af UAX på

3. Udvidet ledelsesteam (Ledelsesniveau 5)

 • Teamleder på UngAUC
 • Kulturhusleder
 • 5 Teamledere under Skole og Fritid

4. Klubledelse (Klubansvarlig)

 • Ungdomsklubledere
 • Juniorklubledere

Projektgruppen

Projektgruppen består af personale fra Kulturhusene, det centrale UngAalborg, Udvalgte fuldtidsmedarbejdere i Skole og Fritid samt Teamlederene i Skole og Fritid

 • Udvikler og beskriver nye initiativer og produkter.
 • Fundraiser i forhold til UngAalborgs drift og udvikling.
 • Udøver pædagogisk arbejde i forhold til UngAalborgs virksomhedsplan.
 • Evaluerer løbende på UngAalborgs praksis.
 • Forbereder og afvikler kompetenceudvikling.
 • Udvikler UngAalborgs kommunikative platform.
 • Producerer diverse produkter til UngAalborgs kommunikative platforme.
 • Markedsføring og formidling af UngAalborgs tilbud.

Administration

UngAalborgs administration er den 26. juni 2023 flyttet fra Nordkraft til Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg. Kom gerne forbi…

UngAalborgs administration

 • Løser sekretariatsopgaver
 • Økonomiske opgaver i forbindelse med drift og budget
 • Elevadministration
 • Opgaver i forbindelse med events og arrangementer

UngAalborg har to administrative medarbejdere tilknyttet UngAUC i forhold til løsning af:

 • Økonomiske opgaver i forbindelse med drift og budget
 • Elevadministration
 • Kontakt med borgere

 

Ungdomsklubber

UngAalborg har 31 ungdomsklubber med reference til Afdelingsleder for Klubber, Fritids- og Skoletilbud:

 • Ellidshøj
 • Farstrup
 • Ferslev
 • Fjellerad
 • Frejlev
 • Gandrup
 • Gistrup
 • Godthåb
 • Grindsted
 • Gudumholm
 • Gug Kirke
 • Hals
 • Hasseris
 • Hou
 • Klarup
 • Kongerslev
 • Løvvangen
 • Mou
 • Multihusets – Skelagervej
 • Multihusets – Vodskov
 • Nibe
 • Nørholm
 • Sejlflod
 • Skørbæk-Ejdrup
 • Sulsted
 • Sønderbro
 • Sønderholm
 • Ulsted
 • Vadum
 • Vejgaard
 • Vestbjerg
 • Vester Hassing
 • Visse/Gug
 • Vaarst

Hver klub ledes af en timeansat klubansvarlig. Denne er ansat på grundlag af en job/funktionsbeskrivelse og en aftalt ansættelsesmodel.

Klubberne er delt op i 5 områder med en tilknyttet Teamleder, der koordinerer klubbernes virke i samspil med Ungdomsskolefritidstilbud og samarbejde med de lokale skoler.

Juniorklubber

Reference til Afdelingsleder for Klubber, Fritids- og Skoletilbud. UngAalborg har 6 juniorklubber. Juniorklubbernes åbningstid er defineret på grundlag af lokale behov og er defineret på følgende vis:

 • Visse
 • Fjellerad
 • Godthåb
 • Kongerslev
 • Vodskov
 • Gudumholm

Juniorklubbernes åbningstid afpasses efter udviklingen af folkeskolereformen.

Hver juniorklub ledes af en deltidsansat klubansvarlig. Denne er ansat på grundlag af en job/funktionsbeskrivelse og en aftalt ansættelsesmodel.

Kulturhuse

UngAalborgs kulturhuse består af:

 • Ungdomskulturhuset Stationen
 • Ungdomskulturhuset Blok X

Kulturhusene ledes af en kulturhusleder. Tilknyttet kulturhusene er deltidsansatte og fuldtids projektmedarbejdere.

Aktivitetshuse

UngAalborgs Aktivitetshuse består af:

 • Crossbanen i Hvorup
 • Skatehallen i Vejgaard
 • Sejlflod Aktivitetshus
 • Klosterkælderen

 

Aalborg Vandcenter og Klatrekælderen hører ligeledes under Aktivitetshusene.

Servicecentret er UngAalborgs udstyrs- og grejbank. Servicecentret har til huse i Skalborg og er bemandet med medarbejdere under specielle ordninger.

UngAalborg Uddannelsescenter (UngAUC)

Undervisningsaktiviteter foregår i Enggårdsgade 65, Stationen og Sejlflod Aktivitetshus.

UngAUC er ansvarlig for UngAalborgs:

 • Fuldtidsuddannelser
 • Forløb som afslutning på grundskolen og overgang til ungdomsuddannelser
 • Projekttiltag i relation til ”Uddannelse til Alle”
 • Prøveforberedende enkeltfag
 • Danskuddannelse for tosprogede unge (18-25 år)

Ledes af afdelingsleder for UngAUC, herunder:

 • 1 Viceskoleleder
 • 30-40 undervisere
 • Har ansat personale med både folkeskole- og faglærerbaggrund.
 • Har tilknyttet coachuddannet personale til trivselsopgaven.
 • Har 2 administrative medarbejdere ansat på fuld tid.

Organisation

Formel struktur og organisering.

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til Bekendtgørelse nr. 411 af 20. november 1990.

 

Illustration som viser UngAalborgs organisering.

| Aktiviteter

Ungdomsskoleloven skelner mellem skal- og kan-tilbud om aktiviteter.

Skal-aktiviteterne er

 • almen ungdomsskoleundervisning
 • specialundervisning
 • undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og om danske samfundsforhold
 • prøveforberedende enkeltfagsundervisning

Herudover er det besluttet, at UngAalborg skal omfatte følgende kan-aktiviteter

 • knallertkøreskole i forbindelse med erhvervelse af lovpligtigt førerbevis til knallert
 • klubtilbud i form af ungdoms- og juniorklub
 • UngAalborg Uddannelsescenter med alternative kompetencegivende uddannelsestilbud, herunder også ansvar for uddannelse af unge med anden etnisk baggrund i målgruppen 16-25 år.
 • Aalborg kommunes 10. klassestilbud kaldet UAX
 • Aalborg kommunes elevråd og Fælles elevråd

Herudover kan UngAalborg indgå i løsning af opgaver efter politisk beslutning.

UngAalborg udøver sin virksomhed på grundlag af 4-årige politisk godkendte virksomhedsplaner. 

UngAalborg sikrer

UngAalborg skal i sit udbud af fag, aktiviteter og tiltag sikre mulighed for helhed, således at alle intelligenser, talenter og læringsstile får mulighed for at udfolde sig. Dette sikres gennem en generel bredde i tilbuddet, differentiering, klar definering af målgruppe, etablering af fleksible og spændende lærings- og udviklingsmiljøer.

Ungedemokrati

Vision

 • UngAalborg vil bygge sin virksomhed på mest mulig ungeindflydelse på alle niveauer
 • De unge skal opleve en organisation, hvor der er reel indflydelse beslutningsmæssigt og økonomisk
 • Alt kan lade sig gøre, indtil det modsatte er bevist
 • Unge skal deltage, på alle planer – men på deres måde
 • Alle medarbejdere er indstillet på at give unge indflydelse

Ungedemokrati i praksis

Den konkrete udmøntning af UngAalborgs demokrati indsats fremgår af den aktuelle virksomhedsplan.

Medarbejderindflydelse

Der findes ikke formaliserede personaleråd i UngAalborg udover Område- og Lokale MED og arbejdsmiljøgrupperne.

Personaleindflydelse sikres ved:

 • Personalemøder
 • Lokalt, på grundlag af områdemøder
 • Stormøder for personalet.
 • Faggruppemøder
 • Opgaveorienterede arbejdsgrupper efter behov
 • Ledermøder
 • Klubledermøder

9 | Økonomi og budgetter

Det af Aalborg Byråd for UngAalborg vedtagne budget er et rammebeløb. Ungdomsskolebestyrelsen udmønter rammebudgettet til et driftsbudget. Dette sker på grundlag af den vedtagne virksomhedsplan og et årligt budgetprioriteringsmøde.

Udmøntning af driftsrammen til de almene afdelinger med hensyn til midler til drift af almen undervisning og klubvirksomhed sker på grundlag af følgende principper:

 • Initiativ og aktivitet belønnes
 • Tildeling skal sikre mulighed for, at der kan ydes en rimelig minimums servicestandard.
 • Alle unge betragtes som ligeværdige uanset geografisk tilholdssted.
 • Der udmeldes budgetter, som tildeling af rammer. Udmøntning af lokal ramme sker på decentralt niveau på grundlag af virksomhedsplanernes mål, indsatser og succeskriterier.
 • Indtægter – i form af kontingenter m.m. kan aktiveres indenfor egen virksomhed. Niveau for fastsættelse af kontingenter udlægges decentralt. Undtaget herfor er juniorklubbers kontingentstørrelse.
 • Overordnede principper i forhold til budget i øvrigt vedtages i forbindelse med debat om prioritering af budget i bestyrelsen.
 • Der bør være et princip om, at der i hver afdeling afsættes en indsatspulje.

10 | Personale

UngAalborgs normeringsplan omfatter ledelsesmæssigt:

 • 1 ungdomsskoleinspektør
 • 1 afdelingsleder af UngAUC
 • 1 afdelingsleder af Klubber, Fritids- og Skoletilbud
 • 1 afdelingsleder af UAX
 • 1 overdnet leder af kulturhusene Stationen og Blok X
 • 5 teamledere, herunder Aktivitetshuse, servicecenteret og Aalborg Vandcenter

Administrativt omfatter UngAalborg i sekretariatet i Kjellerupsgade 16-18:

 • 1 sekretær for ungdomsskoleinspektør på 37 timer
 • 2 medarbejdere til økonomi, regnskab, personale, elevregistrering og statistik.

Herudover:

 • 2 sekretærer på UngAUC på 37 timer
 • 1½ medarbejder som servicemedarbejdere på Ungdomsskolens Servicecenter (skånejob)
 • 1 teknisk servicemedarbejder på UngAUC (fleksjob)

11 Fysiske Rammer

UngAalborg udøver sin virksomhed dels i egne lokaler i

 • Sejlflod Aktivitetshus
 • Ungdomskulturhuset Stationen
 • Ungdomskulturhuset Blok X + Street Station 
 • Aalborg Vandcenter
 • Klatrekælderen på Vesterkærets Skole
 • UngAUC – Enggårdsgade
 • Crossbanen i Hvorup
 • Skatehallen i Vejgaard
 • Klubber med eget hus i Sulsted, Tylstrup, Vestbjerg, Grindsted, Hasseris, Multihuset i Vodskov, Visse og Mou.

Dels i folkeskolens lokaler og andre kommunale anlæg.

UngAalborgs centraladministration er placeret i Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg.

 

 

12 Ungdomspolitik

UngAalborg i ungdomspolitisk sammenhæng:

UngAalborg skal være en anerkendt og positiv del af de unges og borgernes bevidsthed og et markant led i udmøntningen af kommunens samlede ungdomspolitik fordi

 • UngAalborgs tilbud er aktuelle og i overensstemmelse med de unges ønsker og behov.
 • UngAalborg har bredde i forhold til de unge.
 • Unge har høj grad af indflydelse i ungdomsskolen.
 • Unge søger ungdomsskolen frivilligt.
 • UngAalborgs lovgivning er fleksibel.
 • UngAalborg som organisation er fleksibel og operationel.
 • UngAalborg bringer unge sammen på tværs af lokale bygrænser, køn, alder, religion og nationalitet.
 • UngAalborg opfylder såvel en uddannelsesmæssig, kulturel som social funktion.
 • UngAalborgs tilbud er gratis for alle unge, hvilket gør det muligt for alle at deltage.
 • Unge lærer demokrati og ansvar i ungdomsskolen.
 • UngAalborgs medarbejdere søger de unge.

UngAalborg skal i relation til sin virksomhed medvirke til Aalborg kommunes Børne- og Ungepolitikken og leve op til værdierne i Børne- og Ungepolitik

13 Samarbejdspartnere og netværk

UngAalborg har pligt til at være initiativtagende og orienteret mod samarbejdsmuligheder, som sikrer, at vedtagne politikker og UngAalborgs vision, målsætning og opgaver kan realiseres. 

14 Kompetenceplan

Kompetenceplanen viser hvem der indstiller, udarbejder og/eller beslutter retningen for ungdomsskolen.

Kompetenceplanen er lavet i et bredt skema som er svært at se fra mobilen. Derfor link vi til et Google Docs dokument, hvor login ikke er nødvendigt.